Pochopenie záťažového testovania pri testovaní softvéru

Testovanie záťaže pri testovaní softvéru

Zaťažovacie testovanie je typ testovania softvéru, nefunkčný typ testovania, ktorý sa vykonáva s cieľom pochopiť správanie systému, webovej stránky pri zaťažení.


Testovanie záťaže sa používa na zistenie, či sa webová lokalita správa dobre pri zaťažení alebo nie. Ciele záťažového testovania:


Proces testovania záťaže pri testovaní softvéru
Nastavenie testovacieho prostredia

Prostredie, v ktorom sa bude vykonávať záťažový test, musí byť nastavené a musí čo najviac napodobňovať produkčné prostredie. Predprodukčné alebo predprodukčné prostredie by bolo ideálne pre proces záťažového testovania.

Sieť, infraštruktúra, databáza, hardvér a softvérové špecifikácie by mali byť nastavené čo najbližšie k produkčnému prostrediu.

Spustiť testy z viaceré miesta.

Začíname
Vytvorte a vykonajte scenáre záťažového testu

Vytvorte a vykonajte scenáre záťažového testu

Musíme definovať výkonnostné kritériá, počet súbežných užívateľov, čas nábehu a kroky a trvanie záťažového testu.

Vykonanie záťažového testu z rôznych cloudových umiestnení by malo prebehnúť po vytvorení scenárov záťažového testu. Zaťaženie serverov je emulované pomocou viacerých cloudových serverov na vykonávanie úlohy paralelne.
Get Started

Analýza výsledkov testov

Toto je najdôležitejší krok procesu testovania záťaže, krok, v ktorom analyzujeme úzky profil výkonu a získané metriky výkonu.

Pomocou LoadFocus možno všetky tieto metriky ľahšie pochopiť pomocou interaktívnych grafov so všetkými metrikami výkonu, kódmi odpovedí a chybami.
Začíname
load testing configuration rest api

Zaslúžiš si

lepšie testovacie služby


Cloudové testovacie služby a nástroje pre webové stránky a rozhrania API
Monitorovanie výkonnosti webových stránok
×